Generelle betingelser

Artikkel 1. Definisjoner

Generelle vilkår og betingelser : disse generelle vilkårene.

BrightAnalytics : BrightAnalytics BV, Bruggesteenweg 311 boks 2.2, 8830 Hooglede, registrert i Kruispuntbank van Ondernemingen med nummer 0555.899.773.

Demo : demoversjon av plattformen som den (potensielle) kunden kan bruke i en periode på fjorten (14) kalenderdager før avtale med BrightAnalytics inngås.

Bruker : enhver bruker av plattformen.

Immaterielle rettigheter: alle (registrerte og uregistrerte) handelsnavn, varemerker, domenenavn, opphavsrettigheter, logoer, designrettigheter, databaserettigheter, forretningshemmeligheter, patenter, oppfinnelser, verk, modeller, design, prosesser/metoder, teknologier, systemer, kunnskapsrettigheter , kilde- og kildekoder, samt all design, programvare, dokumenter og alt annet materiale utviklet og/eller brukt i forberedelse eller utførelse av Plattformen og Oppdraget eller som oppstår derfra, og alle andre industrielle og immaterielle rettigheter.

Oppdrag: beskrivelse av tjenestene og varene, inkludert men ikke begrenset til oppsett av og tilgang til plattformen og et programvare som en tjeneste (“SaaS”)-abonnement og eventuelle tilleggsmoduler, som kunden ønsker å motta og den tilsvarende prisen , som beskrevet i tilbudet mottatt av Kunden.

Klient : parten som plasserer oppdraget med BrightAnalytics.

Avtale : (i) Oppdraget plassert av Kunden og akseptert av BrightAnalytics, og (ii) disse generelle vilkårene.

Parter : felles betegnelse av klienten og BrightAnalytics, hver individuelt en part .

Plattform : den digitale plattformen til BrightAnalytics gjort tilgjengelig på BrightAnalytics sine servere.

Artikkel 2. Anvendbarhet

2.1 BrightAnalytics forbeholder seg retten til ensidig å endre disse generelle vilkårene og betingelsene når som helst.

2.2 Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for alle avtaler og bruken av demoen.

2.3 Disse generelle vilkårene er varslet på forhånd til Kunden, som har akseptert dem. Anvendeligheten av kundens generelle vilkår og betingelser er uttrykkelig avvist av BrightAnalytics; uavhengig av når de ble kommunisert.

2.4 Dersom det er uoverensstemmelse eller uklarhet mellom innholdet i Oppdraget og de Generelle vilkårene, skal innholdet i Oppdraget ha forrang.

2.5 Hvis en av bestemmelsene i de generelle vilkårene eller avtalen skulle være ugyldig eller ugyldig, skal bare den delen av denne artikkelen som er ugyldig eller ugyldig slettes. Den gjenværende delen av denne artikkelen og de andre artiklene forblir i kraft. Den ugyldige eller ugyldige delen skal erstattes av en bestemmelse med tilsvarende økonomisk virkning, med mindre ugyldigheten av en slik bestemmelse opphever noen fordel for utførelsen av Oppdraget.

Artikkel 3. Demo

Når du har registrert deg for dette, kan alle potensielle kunder få en demo etter et innledende intervju.

Artikkel 4. Sitater – Oppdrag – Avtale

4.1 Alle tilbud vedrørende et Oppdrag er uforpliktende uten BrightAnalytics’ aksept.

4.2 Et Oppdrag aksepteres og Avtalen trer i kraft (i) etter en skriftlig bekreftelse fra BrightAnalytics av Oppdraget signert av Kunden, eller (ii) i det øyeblikket BrightAnalytics begynner å utføre oppdraget.

4.3 Avtalen inneholder den fullstendige avtalen mellom Partene og erstatter all tidligere kommunikasjon i denne forbindelse og/eller et muntlig eller skriftlig forslag før avtalens inngåelse.

4.4 Oppdraget kan kun endres etter skriftlig samtykke fra Partene.

Artikkel 5. Kundens forpliktelser

5.1 Kunden skal sørge for at all informasjon, dokumenter, instruksjoner og koder som BrightAnalytics etterspør og krever for korrekt og rettidig utførelse av Oppdraget, skal gjøres tilgjengelig for BrightAnalytics i tide og i den form og måte som BrightAnalytics ønsker.

5.2 BrightAnalytics er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser og/eller tilleggskostnader forårsaket av ufullstendig og/eller sen levering av data, dokumenter, instruksjoner og/eller koder fra Kunden.

5.3 Oppdragsgiver må samarbeide i god tro og blant annet gi personell et passende kunnskaps- og erfaringsnivå for å adekvat svare på BrightAnalytics’ spørsmål og for å forsvare prosjektet.

5.4 Kunden skal sørge for at BrightAnalytics raskt blir informert om fakta og omstendigheter som kan være relevante for riktig og rettidig utførelse av Oppdraget eller som kan sette slik utførelse i fare.

5.5 Kunden er alene ansvarlig for nøyaktigheten, fullstendigheten og påliteligheten til dataene, dokumentene, instruksjonene og kodene som gjøres tilgjengelig for BrightAnalytics, selv om disse kommer fra tredjeparter.

5.6 Merkostnadene på grunn av brudd fra Kunden på denne Artikkel 5, inkludert kostnader på grunn av forsinkelser i utførelsen av Oppdraget, skal i sin helhet bæres av Kunden.

Artikkel 6. Gjennomføring av oppdraget

6.1 Alle aktiviteter som skal utføres av BrightAnalytics skal utføres etter beste kunnskap og evne, i samsvar med kravene til godt håndverk og ved bruk av oppdatert teknologi og kunnskap til disposisjon. BrightAnalytics vil bare være forpliktet til midlene, ikke til resultatet.

6.2 BrightAnalytics forbeholder seg retten til å jobbe med sine utnevnte eller med uavhengige konsulenter under utførelsen av Oppdraget, heretter i fellesskap referert til som “Ansatte”.

6.3 BrightAnalytics skal bestemme på hvilken måte og på hvilken medarbeidere det innvilgede oppdraget skal utføres, men skal i størst mulig grad ta hensyn til de rimelige kravene som er gjort kjent av Kunden.

6.4 BrightAnalytics kan i samråd med Kunden utføre tilleggsarbeid og belaste Kunden for dette.

6.5 Dersom Kunden ønsker å involvere tredjeparter i utførelsen av Oppdraget, vil han kun gjøre dette etter samråd med og med skriftlig forhåndssamtykke fra BrightAnalytics. BrightAnalytics forbeholder seg i så fall retten til å revidere planlegging og pris.

Artikkel 7. Leveringstid

7.1 Alle leveringstider oppgitt av BrightAnalytics er kun veiledende og ikke bindende. Leveringsbetingelser er alltid oppgitt i virkedager.

7.2 BrightAnalytics er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av en leveringsfrist, og heller ikke for noen (direkte eller indirekte) kostnader, skade eller tap som følge av dette. Forsinkelser i levering og eventuelle ekstrakostnader som følge av dette tillater ikke Kunden å si opp Oppdraget, nekte levering eller stanse betalingen av de underliggende fakturaene.

Artikkel 8. Endringer i oppgaven

8.1 I tilfelle Kunden ønsker å gjøre endring i Oppdraget under gjennomføringen av Avtalen, skal dette meldes skriftlig til BrightAnalytics. BrightAnalytics forbeholder seg i dette tilfellet retten til å justere utførelsesplanleggingen og prisen.

8.2 Ved mottak av Kundens forespørsler eller nye behov, vil BrightAnalytics analysere dem, og hvis det viser seg, etter BrightAnalytics’ forståelse, at de krever en modifikasjon av Oppdraget, vil BrightAnalytics innen rimelig tid gi et tilbud om endret Oppdrag med angivelse av endringene , inkludert men ikke begrenset til utførelsesplanen og priser.

8.3 Oppdragsgiver skal anses å ha godkjent dette endrede Oppdraget etter utløpet av tre (3) virkedager etter at tilbudet er inngitt, med det resultat at Oppdraget – med endringer – fortsatt skal utføres under de endrede vilkår, herunder i vilkår for planlegging og priser.

8.4 BrightAnalytics står også fritt, etter å ha analysert de forespurte endringene, for å indikere at de ikke kan utføres; Partene vil da fortsette å utføre Oppdraget som opprinnelig avtalt, og vil om nødvendig forhandle om å få utført de forespurte endringene innenfor rammen av et annet Oppdrag.

Artikkel 9. Priser – Fakturering – Betalingsbetingelser

9.1 Prisen som skal betales av Kunden til BrightAnalytics er angitt i Oppdraget og eventuelle tilleggstilbud i tilfelle endringer i Oppdraget som angitt i Artikkel 8. Alle oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre avgifter som gjelder på betalingstidspunktet, som Kunden må betale.

9.2 BrightAnalytics forbeholder seg retten til å belaste tilleggskostnader per bruker i tillegg til antallet brukere som opprinnelig var angitt i oppdraget.

9.3 BrightAnalytics forbeholder seg retten til å øke prisen i løpet av oppdragsperioden, etter det første året og etter hvert år etter ikrafttredelsesdatoen for oppdraget. Slik økning skal ikke overstige resultatet av følgende formel: P=P0 (0,8 S/S0 +0,2) P= ny kostnad P0= nåværende kostnad S0= referansetimepris fastsatt av Agoria på ikrafttredelsesdatoen for Oppdraget S= referanse timepris som fastsatt av Agoria på hver årsdagen for ikrafttredelsesdatoen.

9.4 BrightAnalytics forbeholder seg retten til å kreve et reisegodtgjørelse på 0,40 EUR/km.

9.5 Med mindre annet er avtalt, samtykker Kunden eksplisitt til elektronisk fakturering fra BrightAnalytics.

9.6 Fakturaer betales kontant til kontonummeret som er angitt på fakturaen. Betaling av en faktura kan ikke suspenderes på grunn av forsinkelse i gjennomføringen av Oppdraget, en angivelig feil eller ufullstendig levering, eller av noen annen grunn.

9.7 Dersom fakturaen ikke er betalt på forfallsdato, skal skyldig beløp forhøyes ipso jure og uten mislighold pr. (i) renter på 1 % per måned fra forfallsdato til full betaling av fakturabeløpet, og (ii) likviditetserstatning på 10 % av fakturabeløpet, med et minimum på EUR 125, uten at det berører BrightAnalytics’ rett til å kreve den faktiske påførte skaden.

9.8 Hvis én faktura forblir ubetalt på forfallsdatoen, vil alle utestående og fremtidige beløp forfalle umiddelbart. I dette tilfellet forbeholder BrightAnalytics seg retten til å tilbakekalle eventuelle tidligere gitte rabatter og til å suspendere sine tjenester og arbeid inntil alle restanser er utlignet, dette uten forvarsel til Kunden.

9.9 Kunden skal refundere BrightAnalytics for alle kostnader som påløper ved innkreving av ubetalte og forfalte fakturaer, inkludert men ikke begrenset til advokat- og advokathonorarer.

9.10 Royalties, lisenser, DNS-registreringsgebyrer og alle kjøp gjort i forbindelse med Oppdraget, med en individuell salgsverdi på mindre enn EUR 250, vil tilleggsfaktureres Kunden.

9.11 Enhver protest mot en faktura må varsles til BrightAnalytics med rekommandert post innen åtte (8) virkedager fra fakturadatoen. I mangel av rettidig protest anses fakturaen, tjenestene som er utført og varene som fakturaen gjelder for å ha blitt akseptert i sin helhet.

Artikkel 10. Varighet – Avtalens slutt

10.1 Med mindre annet er avtalt, er avtalen på ubestemt tid. Partene kan si opp Avtalen når som helst ved rekommandert brev, med forbehold om en oppsigelsesfrist på to (2) måneder, som starter tre (3) virkedager etter at det rekommanderte brevet er sendt.

10.2 I tilfelle Kunden sier opp Avtalen på ubestemt varighet i henhold til punkt 10.1 før Oppdraget er fullstendig utført, skal BrightAnalytics ha rett til: i) Full betaling fra klienten av den avtalte prisen for oppsett av plattformen, hvis den ennå ikke er fullt betalt på det tidspunktet; og ii) Betaling fra Kunden av to (2) måneder av gebyret for SaaS-abonnementet og eventuelle tilleggsmoduler, uavhengig av om Kunden fortsetter å bruke Plattformen eller ikke i oppsigelsesperioden som ovenfor.

10.3 Dersom Oppdraget angir en bestemt varighet, er Avtalen tidsbestemt og ikke gjenstand for tidlig oppsigelse. Artikkel 10.1 og 10.2 gjelder ikke i dette tilfellet.

10.4 Skulle Kunden likevel si opp tidsbestemt avtale for tidlig, forblir det fulle avtalte kontraktsbeløpet som spesifisert i Oppdraget for den gjenværende perioden forfaller og betales umiddelbart, uavhengig av BrightAnalytics’ evne til å kreve ytterligere skader.

10.5 I tilfelle av for tidlig oppsigelse av Avtalen, skal BrightAnalytics ikke være forpliktet til å betale noen skader eller kompensasjon til Kunden, og det skal aldri være forpliktet til å tilbakebetale beløp som allerede er betalt av Kunden.

10.6 Hver av Partene kan ensidig si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning ved rekommandert brev uten forutgående varsel og med forbehold om rett til erstatning, dersom den annen Part er insolvent, er slått konkurs eller dersom det er oppnevnt bobestyrer, bobestyrer eller likvidator, eller annen part stanser sin virksomhet av andre grunner.

10.7 BrightAnalytics kan også ensidig si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved rekommandert brev uten forvarsel og med forbehold om retten til kompensasjon, dersom Kunden ikke overholder sine betalingsforpliktelser inkludert i Artikkel 9.

10.8 Oppsigelse av Avtalen vil ikke frita Kunden fra sin forpliktelse til å betale de beløpene som allerede er forfalt i henhold til Avtalen.

10.9 Bortsett fra situasjonene gitt i artikkel 10.6 og 10.7, skal BrightAnalytics ved oppsigelse av avtalen i en periode på tre (3) måneder etter oppsigelse samarbeide om å overføre arbeidet som allerede er utført til tredjeparter. I den grad denne overføringen innebærer ekstra kostnader for BrightAnalytics, vil Kunden være forpliktet til å refundere disse.

10.10 Ved opphør av Oppdraget skal hver Part umiddelbart overlate til den annen Part alle varer, gjenstander, dokumenter og elektroniske medier i dens besittelse som er den annen Parts eiendom.

Artikkel 11. Kommunikasjon

11.1 Under utførelsen av Oppdraget skal Kunden og BrightAnalytics kommunisere gyldig med hverandre via e-post.

11.2 Partene erkjenner uttrykkelig at elektroniske transportører og e-poster skal ha samme bevisverdi som signerte dokumenter.

11.3 Partene erkjenner at bruk av elektroniske operatører kan innebære risiko inkludert, men ikke begrenset til, forvrengning, forsinkelse eller virus. Partene er uttrykkelig enige om å ikke holde hverandre ansvarlige for skader som kan oppstå ved bruk av elektroniske operatører og e-post. Under alle omstendigheter forplikter partene seg til å gjøre enhver rimelig innsats for å forhindre slik skade.

Artikkel 12. Bruk av plattformen

12.1 Kunden erkjenner at den kun kan bruke plattformen til interne forretningsformål og erklærer uttrykkelig at bruken og bruken av dens ansatte eller utnevner vil være i samsvar med all gjeldende lovgivning.

12.2 Kunden vil ta alle nødvendige skritt for å forhindre at virus eller annen skadelig programvare skader Plattformen.

1 2.3 Kunden skal ikke: (i) bruke eller kopiere plattformen annet enn for kundens forretningsformål; (ii) bruke plattformen, inkludert serveren og lagringskapasiteten som tilbys, til å begå krenkelser eller forårsake skade eller sjenanse for BrightAnalytics eller tredjeparter; (iii) dekompilere, reversere eller forsøke å utlede, rekonstruere, identifisere eller oppdage enhver kildekode, underliggende ideer, underliggende brukergrensesnittteknikker eller algoritmer, på noen måte, eller avsløre plattformen, unntatt i den grad det er uttrykkelig tillatt av gjeldende lov; (iv) belaste Plattformen med pant eller sikkerhet; (v) utføre enhver handling som kan føre til at kildekoden til plattformen går inn i det offentlige domenet; (vi) bruke plattformen på en måte som ikke er uttrykkelig tillatt i henhold til avtalen eller på en måte som er ulovlig eller skadelig, eller søker å oppnå et ulovlig eller skadelig formål eller aktivitet; og (vii) omgå tekniske eller andre beskyttelsestiltak som tilbys av plattformen.

12.4 Kunden skal til enhver tid sikre at ingen handlingspliktige eller krenkende data, filer, programvare, metatagger, hyperlenker, dyplenker som skal brukes i forbindelse med plattformen eller andre tjenester levert av BrightAnalytics eller lignende referanser eller informasjon er tilstede på utstyr gjort tilgjengelig av BrightAnalytics i utførelsen av oppgaven.

12.5 Kundens bruk av ulovlig programvare eller programvare hvis lisensvilkår ikke respekteres, av klienten i forbindelse med plattformen, er forbudt. Spamming er forbudt på alt utstyr og systemer levert av BrightAnalytics. Kunden forsikrer om å umiddelbart etterkomme enhver forespørsel fra BrightAnalytics samt enhver rimelig forespørsel fra tredjeparter om å fjerne, gjøre utilgjengelig eller endre innholdet. Kunden fraskriver seg enhver rett til å kreve skader forbundet med slik fjerning. BrightAnalytics vil derfor ikke tillate blant annet pornografisk materiale, og heller ikke tillate nettsteder som det tilbys varer fra som er i strid med offentlig orden, moral eller regelverket som styrer markedspraksis, eller som utgjør annen ulovlig praksis. Det kan heller ikke utføres aktiviteter på serverne som krenker beskyttede verk eller beskyttelse av personvernet eller som er straffbare ved lov.

12.6 Kunden forplikter seg til å varsle BrightAnalytics uten forsinkelse om faktisk, truet eller mistenkt feil bruk av plattformen.

Artikkel 13. Ansvarsbegrensning

13.1 BrightAnalytics skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader, inkludert men ikke begrenset til kommersielle eller økonomiske tap (inkludert men ikke begrenset til tap av fortjeneste eller inntekt), tap av data, tap av eller skade på utstyr, tap av goodwill , skade på omdømme og BrightAnalytics skal heller ikke være ansvarlig for tap som følge av rettslige skritt tatt av tredjeparter mot klienten, mangler forårsaket (in)direkte av en handling fra klienten, skade forårsaket av feil bruk av tjenestene, produktene og programvaren fra Oppdraget eller mangler ved produkter og tjenester fra tredjeparter.

13.2 Uten at det berører anvendelsen av artikkel 13.1, skal BrightAnalytics’ totale ansvar ikke overstige totalprisen for Oppdraget. I alle fall vil BrightAnalytics aldri være ansvarlig for et beløp som er høyere enn beløpet som er utbetalt i henhold til polisen til ansvarsforsikringen som er tegnet av BrightAnalytics.

13.3 Kunden er eneansvarlig for riktig bruk av plattformen, under hensyntagen til BrightAnalytics’ spesifikasjoner, dokumentasjon og instruksjoner og gjeldende lovbestemmelser i denne forbindelse.

13.4 Kunden skal holde BrightAnalytics skadesløs for og mot ethvert krav som kan oppstå fra eksistensen, ytelsen, manglende oppfyllelse av avtalen og som kan være forårsaket av sin egen uaktsomhet eller feil fra en av brukerne.

13.5 Kunden er alene ansvarlig for alle transaksjoner som utføres på Plattformen, slik som betalinger, varsler, etc. Kunden forplikter seg til å holde BrightAnalytics skadesløs uten forbehold for ethvert krav som måtte fremsettes av tredjeparter i forbindelse med disse transaksjonene. BrightAnalytics inngår ikke forholdet mellom Kunden og dens kunder, og forblir til enhver tid en tredjepart.

13.6 BrightAnalytics skal ikke holdes ansvarlig for unnlatelse av rettidig fornyelse av en lisensavtale med en tredjepartsleverandør, betaling av royalties og lignende, og heller ikke for eventuelle konsekvenser som oppstår derav, selv om den opprinnelige lisensavtalen ble levert av BrightAnalytics’ handlinger i forbindelse med oppgaven. Kunden vil motta en kopi av lisensvilkårene på bestillingstidspunktet og må selv føre tilsyn med fornyelsen.

Artikkel 14. Garanti

14.1 BrightAnalytics tilbyr en begrenset garanti mot skjulte defekter, spesielt defekter som ikke var synlige eller ikke med rimelighet kunne identifiseres ved tilgang til Plattformen og/eller levering av modulene under Oppdraget og som oppstår innen en periode på åtte (8) uker etterpå.

14.2 BrightAnalytics garanterer etter beste evne at plattformen: (i) vil fungere uavbrutt, bortsett fra avbrudd på grunn av omstendigheter utenfor dens kontroll eller tidligere rapporterte og forutsette avbrudd, (ii) vil være virusfri, unntatt i tilfelle et nettangrep eller annen ulovlig tilgang til plattformen av en tredjepart.

14.3 Et krav basert på den gitte garantien vil bare bli undersøkt av BrightAnalytics hvis Kunden varsler sin forespørsel om å gjøre det ved rekommandert brev. Slik melding vil bare være gyldig hvis: i) Kunden har varslet BrightAnalytics umiddelbart etter oppdagelsen av den påståtte defekten; ii) Kunden beskriver i tilstrekkelig grad den eller de påståtte defektene; iii) Kunden viser at den ikke med rimelighet kunne ha oppdaget mangelen tidligere; Kunden vil gi ytterligere informasjon og dokumentasjon på BrightAnalytics’ forespørsel under etterforskningen av klagen; og iv) varselet er sendt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 25.

14.4 I mangel av et rettidig og gyldig krav under garantien, skal Kunden anses å ha ugjenkallelig akseptert Oppdraget.

14.5 Hvis det faktisk viser seg å være en skjult defekt, vil BrightAnalytics gjøre rimelige anstrengelser for å utbedre manglene i den grad funksjonaliteten er en del av Oppdraget. Dette er den eneste formen for middel som BrightAnalytics er forpliktet til.

14.6 For solgte programkoder og programvare fra tredjeparter gjelder kun garantibetingelsene til produsenten/utgiveren. BrightAnalytics er ikke ansvarlig for disse og gir ingen garanti med hensyn til tjenester eller materialer fra tredjeparter.

Artikkel 15. Vrijwaring

15.1 Uten at det berører avsnitt 13 i disse vilkårene og betingelsene, skal klienten holde BrightAnalytics skadesløs fra og mot ethvert ansvar, skade, bøter, krav, dom, saksgang og kostnader og utgifter av noe slag, inkludert alle rimelige advokatsalærer, i henhold til eksistensen, ytelsen, manglende ytelsen og oppsigelsen av avtalen og som: (i) er forårsaket av klientens og/eller noen av dens brukeres egen uaktsomhet, feil, juridiske eller kriminelle brudd; og (ii) fremsettes av en tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til, tredjepartskrav som har sitt grunnlag i: a) falsk, unøyaktig eller utdatert informasjon gitt til BrightAnalytics av klienten; b) behandlingen av personopplysninger i forbindelse med avtalen, gitt av klienten til BrightAnalytics og som BrightAnalytics derfor lovlig innhentet; eller c) registrering av et domenenavn.

Artikkel 16. Force Majeure

16.1 BrightAnalytics eller klient er i en situasjon med force majeure dersom en av dem befinner seg i en midlertidig eller definitiv umulighet til å oppfylle forpliktelsene som er inngått under avtalen på grunn av en utenlandsk årsak som ikke kan tilskrives samme part og som ikke var forutsigbar på det tidspunktet. avtalen ble inngått.

16.2 Eksempler på force majeure (ikke-uttømmende) inkluderer streik, branner, kriger, militære operasjoner, statlige handlinger eller unnlatelser, naturkatastrofer, nasjonale og lokale nødsituasjoner, epidemier, forretningsavbrudd, energiavbrudd, svikt i et (telekommunikasjons-) nettverk eller tilkobling eller kommunikasjonssystemer som brukes eller utilgjengelighet av plattformen til enhver tid, nettverksangrep, nettverksfeil, manglende eller sen levering fra leverandører eller andre tredjeparter som brukes og redusert eller ikke-funksjonalitet til nettverk, systemer og utstyr til tredjeparter.

16.3 Force majeure fra Kundens side skal uansett ikke omfatte mangel på personell, streiker eller økonomiske problemer hos Kunden. Force majeure kan aldri påberopes med hensyn til betalingsforpliktelser.

16.4 Parten som påberoper seg force majeure skal varsle den andre parten så snart som mulig om situasjonen med force majeure. Ved midlertidig force majeure har den part som hevder force majeure rett til å suspendere og/eller forlenge kontraktens oppfyllelsesperiode så lenge force majeure-situasjonen varer. Parten som påberoper seg force majeure skal varsle sin avtalepart så snart som mulig (i) hvis force majeure-situasjonen opphører og forpliktelsene i henhold til avtalen kan gjenopptas, eller (ii) hvis den midlertidige force majeure ble permanent, noe som resulterer i oppsigelse av avtalen. Det kan oppstå endelig force majeure dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn to (2) måneder. Både ved midlertidig force majeure i den suspenderte perioden, og ved oppsigelse på grunn av permanent force majeure, er den part som påberoper seg force majeure ikke ansvarlig for noen erstatning.

Artikkel 17. Konfidensiell informasjon

17.1 Partene skal anse all ikke-offentlig informasjon mottatt fra den andre parten i forbindelse med gjennomføringen av avtalen som konfidensiell; slik informasjon kan kun brukes innenfor rammen av og til avtalens behov, og slik konfidensiell informasjon og materiell kan kun utleveres til personer som trenger å ha tilgang til dem innenfor rammen av avtalen eller i henhold til en juridisk forpliktelse til offentliggjøring. Begge parter skal gjøre sitt ytterste for å respektere denne konfidensialiteten og for å sikre at denne konfidensialitetsforpliktelsen respekteres av ansatte og tredjeparter.

17.2 All konfidensiell informasjon og materiale som gjøres tilgjengelig for en av partene innenfor rammen av avtalen, skal være og forbli den unike og eksklusive eiendommen til den respektive parten som har gitt dem ut, og skal returneres til eieren eller, i den grad partene har avtalt, ødelegges ved oppsigelse av Avtalen, eller så snart de ikke lenger er nødvendige.

17.3 Ingen av partene skal reprodusere eller distribuere den konfidensielle informasjonen og materialet, direkte eller indirekte, helt eller delvis, muntlig eller skriftlig, uten skriftlig og forhåndsgodkjenning fra den andre parten, med mindre det er nødvendig å gjøre det for å utføre avtalen.

17.4 Denne bestemmelsen gjenstår etter oppsigelse av avtalen, uansett årsak, og må overholdes av partene.

Artikkel 18. Data beskyttelse

18.1 For behandling av personopplysninger vil BrightAnalytics overholde relevant gjeldende lovgivning. BrightAnalytics vil behandle personopplysninger konfidensielt og informere alle personer som nødvendigvis har tilgang til disse dataene om deres konfidensielle karakter.

18.2 BrightAnalytics anser personopplysninger gitt til Kunden i forbindelse med Oppdraget som lovlig innhentet og administrert av Kunden. Kunden garanterer BrightAnalytics mot alle mulige krav fra tredjeparter og personer involvert i saken.

18.3 BrightAnalytics forbeholder seg retten, men er ikke forpliktet, til å fjerne data som anses å være i strid med (i) vilkårene i avtalen eller på annen måte upassende, (ii) eventuelle tredjepartsrettigheter, eller (iii) eventuelle gjeldende lover eller forskrifter.

Artikkel 19. Immaterielle rettigheter

19.1 Alle immaterielle rettigheter innehas eksklusivt av BrightAnalytics eller dets leverandører. Avtalen har ikke til hensikt å gi noen overføring eller lisens av de immaterielle rettighetene.

19.2 Kunden gis en personlig ikke-eksklusiv og ikke-overførbar bruksrett, begrenset til bruk for egne interne formål av Plattformen som spesifisert i Oppdraget og i Avtalens løpetid, og dette under forutsetning av overholdelse av betalingsforpliktelsene som fastsatt i artikkel 9. Kunden forplikter seg til å varsle BrightAnalytics uten forsinkelse om faktiske, truede eller mistenkte brudd på sine immaterielle rettigheter som kunden har kjennskap til.

19.3 Dersom det er uttrykkelig avtalt i Avtalen, vil Kunden gis en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar bruksrett, begrenset til bruk for egne interne formål av veldefinerte produkter for det avtalte Oppdraget, og dette under forutsetning av å overholde med betalingsforpliktelsene i artikkel 9.

19.4 Kunden skal ikke, uten forutgående skriftlig samtykke fra BrightAnalytics, publisere, reprodusere eller gjøre tilgjengelig for noen tredjepart på noen måte, helt eller delvis, produktene og resultatene av Oppdraget.

19.5 Kunden gir BrightAnalytics eksplisitt tillatelse til å referere til navnet, logoen, handelsnavnet eller varemerkene til Kunden, samt arbeidet som utføres under Avtalen, både for interne formål og i sammenheng med kommersielle formål som kampanjer, reklame, . ..

Artikkel 20. Overføring og underleverandører

20.1 BrightAnalytics har rett til (i) overføre sine rettigheter som oppstår fra og oppfyllelse av avtalen (helt eller delvis) eller (ii) underlevere noen del av den til tredjeparts underleverandører under utførelsen av Oppdraget som det anser nødvendig eller ønskelig, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kunden.

20.2 Der BrightAnalytics bruker underleverandører, vil all kommunikasjon mellom Kunden og underleverandørene skje gjennom BrightAnalytics, med mindre annet er avtalt.

20.3 BrightAnalytics skal under alle omstendigheter forbli ansvarlig overfor Kunden, under vilkårene i Avtalen, for alt arbeid utført av BrightAnalytics’ underleverandører, med mindre underleverandøren er uttrykkelig valgt av Kunden, om enn etter konsultasjon eller råd fra BrightAnalytics, i hvilket tilfelle BrightAnalytics’ ansvar overfor Oppdragsgiver for det arbeid som er betrodd underleverandøren er helt utelukket. I sistnevnte tilfelle vil Oppdragsgiver måtte henvende seg direkte til underleverandøren.

20.4 Kunden har ikke tillatelse til å overføre Avtalen eller noen del av den til en tredjepart uten BrightAnalytics’ skriftlige forhåndssamtykke, uavhengig av overføringens form. Under alle omstendigheter vil klienten forbli solidarisk ansvarlig overfor BrightAnalytics for enhver forpliktelse under eller brudd på avtalen.

Artikkel 21 Representasjon

Avtalen gjør ikke BrightAnalytics til en agent eller representant for klienten, som ikke har noen autoritet eller makt med hensyn til førstnevnte og dets personell, og omvendt. Partene skal operere uavhengig av hverandre, og det skal ikke være noen underordningsbinding. BrightAnalytics griper ikke inn i forholdet mellom Kunden og dens kunder. Det forblir til enhver tid en tredjepart.

Artikkel 22. Ikke-rekruttering

22.1 Det er uttrykkelig forbudt for klienten å utføre handlinger av ikke-oppfordring, direkte eller indirekte, med hensyn til en ansatt, konsulent eller annen person som jobber for BrightAnalytics i løpet av avtalens gyldighetstid og i ett (1) år etter oppsigelsen. .

22.2 Dersom Kunden begår brudd på bestemmelsene i denne artikkel, skal den være forpliktet til å betale BrightAnalytics erstatning fastsatt på fast basis med et beløp som tilsvarer ett års brutto lønnskostnad for den rekrutterte, uten at det berører BrightAnalytics’ rett til å kreve tilleggserstatning hvis og i den grad det viser at dets faktiske skader overstiger størrelsen på den faste erstatningen.

Artikkel 23. Spesielle bestemmelser for webhotell

23.1 Kunden må utpeke minst én person som skal kommunisere med BrightAnalytics under Avtalen, kan og kan ta avgjørelser og som vil ha innsikt i data, rapporter og logger knyttet til vertsaktiviteten. Det er Kundens ansvar å sikre tilgjengeligheten til denne/denne personene og å holde kontaktinformasjonen oppdatert til enhver tid. Dersom kontaktpersonen skiftes ut av en eller annen grunn, bør dette kommuniseres til BrightAnalytics.

23.2 Alle data generert av systemene som er vert for eller lagret for Kunden i utførelsen av Avtalen (rapporter, loggfiler, filer osv.) tilhører Kunden og anses som konfidensiell informasjon i henhold til Artikkel 17. Kostnader for å gjøre disse dataene tilgjengelige og få tilgang til dem er på bekostning av Kunden. Kunden er alene ansvarlig for nøyaktigheten, kvaliteten, integriteten, lovligheten, påliteligheten, egnetheten og opphavsretten til alle data.

Artikkel 24. Ikke-utøvelse av dispensasjon

Ikke-utøvelse av noen rettigheter til BrightAnalytics skal på ingen måte anses som en fraskrivelse av denne retten.

Artikkel 25. Varsler

25.1 Alle meldinger til BrightAnalytics referert til i denne avtalen skal gis skriftlig til BrightAnalytics BV, for oppmerksomhet fra økonomisjefen, Bruggesteenweg 311 boks 2.2, 8830 Hooglede, ved rekommandert brev med mottaksbekreftelse eller med budtjeneste. Et slikt brev skal anses å ha mottatt tre (3) virkedager etter datoen for utsendelse av brevet.

25.2 En e-postmelding til følgende e-postadresse: finance@brightanalytics.eu er tillatt forutsatt at en eksplisitt lesebekreftelse er forespurt og mottatt. Slik e-postmelding skal anses som mottatt og gjeldende på datoen for lesebekreftelsen.

Artikkel 26. Bestemmelser som varer lenger enn slutten av avtalen

Bestemmelsene i avtalen som etter sin natur og omfang er ment å overleve avtaleperioden, inkludert, men ikke begrenset til, artikkel 17 og artikkel 19 skal overleve oppsigelse av avtalen.

Artikkel 27. Kompetente domstoler – gjeldende lov

27.1 Partene skal alltid bestrebe seg på å løse enhver tvist i minnelighet først. Alle tvister mellom partene angående gyldigheten, tolkningen eller gjennomføringen av avtalen er underlagt og må avgjøres i samsvar med belgisk lov.

27.2 Domstolene i det rettslige distriktet i Brugge vil ha eksklusiv jurisdiksjon til å behandle eventuelle tvister mellom BrightAnalytics og klienten.