Lisensavtale

APPLIKASJON AV LISENSAVTALE som en TJENESTE.
LISENSAVTALEN («AVTALEN») ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM LISENSTAKER OG BRIGHTANALYTICS, som lar lisensinnehaveren INSTALLERE OG BRUKE APPLIKASJONEN. LISENSTAKER ER ENHVER NATURLIGE ELLER JURIDISKE PERSONER SOM HAR VÅR APPLIKASJON PÅ EN LOVLIG MÅTE. DENNE AVTALEN SKAL TREI I KRAFFT SÅ SNART LISENSTAKER ER I BESITELSE AV VÅR APPLIKASJON, ENTEN VED NEDLASTING ELLER ETHVERT ANNET ERVERV. VENNLIGST LES NØYE NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER OG ALL MEDFØLGENDE INFORMASJON FØR DU KJØPER AV VÅR APPLIKASJON. DISSE DOKUMENTENE ANGIVER DE JURIDISK BINDENDE VILKÅRENE SOM STYRER DIN RETT TIL Å BRUKE APPLIKASJONEN. LISENSTAKER HAR IKKE RETT TIL Å BRUKE APPLIKASJONEN, og er begrenset til å fjerne den fra sin besittelse HVIS LISENSTAKER IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE.

PROGRAMMET INNEHOLDER ÅPEN KILDE-PROGRAMVAREN “MYSQL”, “PHP”, “JAVASCRIPT” OG “JQUERY PLUGINS”, SOM DISTRIBUTERES UNDER MIT-LISENSEN. LISENSTAKER FORSTÅR OG GODTAR AT ÅPEN KILDE-SØKNAD SKAL FORBLIVES UNDER VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM DEN LEVERES. ÅPEN KILDE-APPLIKASJONEN LEVERES “SOM DEN ER” OG UTEN NOEN GARANTI AV NOEN SLAG. BRIGHTANALYTICS FRASKRIVER SEG UTSIKTIG ALLE ANDRE GARANTIER, SLIK UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTE ELLER LOVBESTEDTE GARANTIER MED HENSYN TIL ÅPEN KILDE-APPLIKASJON.

HVIS DU HAR SPØRSMÅL ELLER BEKYMRINGER OM VÅRE VILKÅR, VENNLIGST KONTAKT OSS PÅ HELLO@BRIGHTANALYTICS.EU.

1 GENERELLE KLAUSLER.

1. I denne avtalen skal følgende vilkår forstås som følger:

“Applikasjon”: Den proprietære dataprogramvareapplikasjonen til BRIGHTANALYTICS som gjøres tilgjengelig for lisensinnehaveren i forbindelse med implementeringen av avtalen.

“BRIGHTANALYTICS”: Et selskap som er innlemmet og eksisterer i henhold til lovgivningen i Belgia, med sitt registrerte kontor på Bruggesteenweg 311A /2.2, 8830 Hooglede og registrert under foretaksnummer BTW-BE 0555.899.773.

“Lisenstaker”: Enhver fysisk eller juridisk person som kjøper eller har til hensikt å kjøpe applikasjonen i henhold til vilkårene i denne avtalen (heretter også referert til som ‘deg’ eller ‘din’).

“Sluttbruker”: Enhver fysisk person som bruker applikasjonen på vegne av lisensinnehaveren, og i samsvar med rettighetene som er gitt til lisensinnehaveren. (heretter også referert til som ‘deg’ eller ‘din’, som derfor kan bety lisensinnehaveren eller sluttbrukeren, ettersom konteksten krever det).

2. BRIGHTANALYTICS forbeholder seg retten til ensidig å revidere eller oppdatere avtalen fra tid til annen, etter eget skjønn. Enhver revisjon vil tre i kraft ved publisering av de oppdaterte vilkårene på nettstedet. Sluttbrukeren forstår og godtar at en fortsatt bruk av applikasjonen etter publisering av eventuelle endringer i avtalen utgjør aksept av disse endringene. Det er ditt ansvar å sjekke avtalen regelmessig for endringer.

3. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til besittelse og bruk av applikasjonen, og erstatter herved eventuelle tidligere muntlige eller skriftlige avtaler mellom partene angående emnet her. Eventuelle tillegg eller avvik fra denne avtalen er kun gyldig i den grad gjensidig avtale er oppnådd og nedtegnet skriftlig.

4. Hvis en bestemmelse i denne avtalen anses for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke håndhevbar uansett årsak, skal den anses som adskilt fra avtalen og skal ikke påvirke gyldigheten, lovligheten og håndhevbarheten til de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen. Enhver ulovlig, ugyldig eller ikke-gjennomførbar bestemmelse skal endres for å oppnå så nært som mulig partenes felles intensjoner som uttrykt i det opprinnelige vilkåret, i den grad gjeldende lov tillater det. BRIGHTANALYTICS forbeholder seg retten til å ta initiativ til å endre de ugyldige eller uanvendelige klausulene ensidig.

2 LISENS OG TJENESTER.

1. Den lisensierte applikasjonen BrightAnalytics er skybasert programvareapplikasjon (“applikasjon”) for drifts- og økonomistyringsrapportering. Applikasjonen består av flere funksjoner, inkludert mulige skreddersydde funksjoner, som avtalt med lisensinnehaveren ved kjøp. BRIGHTANALYTICS kan pålegge ytterligere betingelser og instruksjoner for bruk av visse funksjoner.

2. Denne avtalen regulerer rettigheten til lisensinnehaveren til å bruke applikasjonen, de valgte funksjonene og våre tilsvarende tjenester. Lisensinnehaveren kan gi bruksrett til sluttbrukere innenfor det interne forretningsmiljøet, uten lisenshavers ansvar. Rettighetene og forpliktelsene under denne avtalen gjelder for sluttbrukeren. Lisensinnehaveren er ansvarlig for handlingene, oppførselen, driften og alle transaksjoner knyttet til applikasjonen gjort av dens ansatte, ledere, direktører og andre personer de med vilje eller utilsiktet ga, direkte eller indirekte, tilgang til applikasjonen. BRIGHTANALYTICS kan nekte en sluttbruker i tilfelle et overbevisende eller tungtveiende grunnlag.

2.1 Bruksrett.
3. Som vederlag for betaling av lisensavgiften og underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen, gir BRIGHTANALYTICS herved lisenstakeren og autoriserte sluttbrukere (“lisenshavere”) en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar rett til å bruke applikasjonen “BrightAnalytics” og all relatert dokumentasjon som følger med applikasjonen, til dine egne formål (“lisens”). Enhver annen bruk eller utnyttelse som ikke er eksplisitt gitt til lisenstaker i denne avtalen, skal ikke tillates uten skriftlig samtykke fra BRIGHTANALYTICS.

4. Lisensinnehaveren kan ikke reversere, demontere eller dekompilere, eller på noen annen måte forsøke å undersøke og utlede kildekoden eller strukturelt rammeverk for applikasjonen, bortsett fra og bare i den grad det er gitt i gjeldende lov. Lisensinnehaveren har ikke rett til å modifisere eller lage noen avledede verk av applikasjonen eller dokumentasjonen. Lisensinnehaveren har heller ikke rett til å selge, tildele, distribuere, (under)lisensiere, leie ut, lease, låne ut eller på noen annen måte overføre noen del av applikasjonen eller noen rettigheter gitt til denne, eller å avsløre applikasjonen til en tredje- part uten skriftlig forhåndssamtykke fra BRIGHTANALYTICS.

5. BRIGHTANALYTICS etterstreber kontinuerlig tilgjengelighet til applikasjonen etter beste evne. BRIGHTANALYTICS har tatt i bruk alle tekniske, ikke-tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendige og rimelige for å sikre denne forpliktelsen. Avbrudd og feil gjenopprettes alltid på kort sikt, hvis mulig. Disse forpliktelsene skal forstås som en forpliktelse til å bruke midler. Lisensinnehaveren kan stole på støtte fra BRIGHTANALYTICS hvis han blir konfrontert med spørsmål eller kommentarer angående tilgjengeligheten.

6. BRIGHTANALYTICS har tatt i bruk alle tekniske, ikke-tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendige og rimelige for å sikre riktig drift og sikker natur av vår applikasjon. Det er lagt opp til både forebyggende og utbedrende tiltak. BRIGHTANALYTICS vil informere lisensinnehaveren umiddelbart om potensielle risikoer og påfølgende nødvendige tiltak, i den grad dette er mulig og nødvendig. For våre online tjenester avhenger av flere eksterne faktorer, som Internett og tredjeparter, er det ikke mulig for BRIGHTANALYTICS å gi absolutte garantier om riktig funksjon og sikkerhet. Ovennevnte forpliktelser skal forstås som en forpliktelse til midler. Lisensinnehaveren erkjenner og aksepterer at vår applikasjon aldri kan være helt fri for ufullkommenheter og at ikke alle mangler kan repareres.

2.2 Data Hosting og overvåking.
7. BRIGHTANALYTICS gir lisensinnehaveren nødvendig virtuell plass tilgjengelig for lagring av data, informasjon og andre filer (“innhold”). Sluttbrukeren kan stole på at BRIGHTANALYTICS har tatt alle rimelige skritt som beskytter det tilførte innholdet mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, modifikasjon, uautorisert avsløring og tilgang. BRIGHTANALYTICS gir dessuten en regelmessig sikkerhetskopi av innholdet som er lagret på vår applikasjon. En vanlig backup bør forstås som minst én backup per dag. BRIGHTANALYTICS kan fritt bestemme frekvensen for denne sikkerhetskopieringen.

8. BRIGHTANALYTICS kan kreve at lisensinnehaveren bruker tredjepartstjenester for å optimalisere den effektive bruken av applikasjonen. BRIGHTANALYTICS er kun en mellommann og er derfor ikke ansvarlig for at (programvare) produktene, tjenestene og andre handlinger fra slike anbefalte tredjepartsleverandører fungerer som de skal.

9. BRIGHTANALYTICS utfører en aktiv overvåking av bruken av applikasjonen, med det formål å opprettholde brukerkontroll, analysere ytelsen og forbedre effektiviteten til programvaren.

2.3 Vedlikehold og oppdateringer.
10. BRIGHTANALYTICS har som mål å tilby en applikasjon av høy kvalitet ved å utføre regelmessige vedlikeholdsaktiviteter og oppdateringer av applikasjonen. Disse operasjonene vil skje innenfor en tidsramme som er preget av en generell redusert aktivitet, med mindre forholdene tilsier noe annet. Tidsrammen som disse operasjonene utføres i kan aldri telle for noen beregning av mangelfull tilgjengelighet og drift.

11. Vedlikeholdsoperasjoner, modifikasjoner og forbedringer av applikasjonen kan ha en midlertidig innvirkning på tilgjengeligheten og funksjonen til applikasjonen. BRIGHTANALYTICS vil informere lisensinnehaveren om slike handlinger minst 24 timer i forveien, i den grad det er mulig eller nyttig. Tidsrammen som disse operasjonene utføres i kan aldri telle for noen beregning av mangelfull tilgjengelighet og drift.

2.4 Støtte.
12. BRIGHTANALYTICS gir støtte til lisensinnehaveren med hensyn til applikasjonsdysfunksjoner og hendelser. En dysfunksjon er enhver situasjon som utelukker riktig drift og tilgjengelighet av applikasjonen. En hendelse er en midlertidig funksjonssvikt hvis virkninger ikke lenger eksisterer på varseltidspunktet. Vi skiller mellom to typer dysfunksjoner:

En dysfunksjon på grunn av mangel på teknisk eller programvarekunnskap.
En funksjonssvikt forårsaket av en teknisk eller programvarefeil.
13. BRIGHTANALYTICS forventer at klienten rapporterer enhver dysfunksjon og hendelse uten unødig forsinkelse via e-post: support@brightanalytics.eu. BRIGHTANALYTICS vil bare rette opp de rapporterte dysfunksjonene. Lisensinnehaveren må gi en tydelig beskrivelse av funksjonssvikten og forholdene under hvilke funksjonssvikten oppstår, fortrinnsvis med en print-screen.

14. Støtten leveres av ansatte i BRIGHTANALYTICS eller av en utpekt tredjepart. Support gis kun i kontortiden, dvs. fra mandag til fredag mellom 10:00 og 16:00. Støtte vil ikke bli gitt på offentlige og tidligere annonserte ferieperioder.

15. Vår støtte vil behandle hver ny rapportert dysfunksjon innen rimelig tid og ikke senere enn 48 arbeidstimer etter aksept av vår helpdesk.

16. Støtte gis kun ved hjelp av fjernkommunikasjon, som telefon, e-post eller ‘fjernassistanse’. Sluttbrukeren skal yte alt nødvendig og rimelig samarbeid for å gjøre en rask løsning tilgjengelig. Dette inkluderer overføring av all nødvendig informasjon, som passord og aktivering av ‘fjernhjelp’. Støtten dekker ikke inngrep på stedet.

17. En umiddelbar og permanent løsning for en dysfunksjon er kanskje ikke alltid mulig. Lisensinnehaveren forstår og aksepterer at en løsning ikke alltid tilsvarer en gjenoppretting av den opprinnelige tilstanden. En mangel gir ikke opphav til pengerefusjon.

3 SLUTTBRUKERS FORPLIKTELSER.

3.1 Registrering.
1. Hver sluttbruker må registrere sin brukerkonto for å få tilgang til applikasjonen. Sluttbrukeren er pålagt å gi nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon, slik det ble stilt spørsmål under registreringen. Denne informasjonsplikten gjelder både ved opprettelse av kontoen og for fremtidig bruk. Det er sluttbrukerens eget ansvar å korrigere eller fjerne utdatert informasjon.

2. Hver brukerkonto er strengt tatt individuell, personlig og derfor unik. En brukerkonto kan ikke overføres til noen tredjepart uten eksplisitt skriftlig samtykke fra BRIGHTANALYTICS. Sluttbrukeren må derfor garantere konfidensialiteten til sin brukerkonto og påloggingsinformasjon. Sluttbrukeren forblir uansett eksklusivt ansvarlig for alle handlinger som utføres av hans brukerkonto. Ethvert (mistenkt) brudd på konfidensialiteten må rapporteres til BRIGHTANALYTICS slik at passende tiltak kan iverksettes.

3. BRIGHTANALYTICS utfører ikke en aktiv og forutgående kontroll av de opprettede brukerkontoene. BRIGHTANALYTICS forbeholder seg imidlertid retten til å iverksette passende tiltak i tilfeller der dette er nødvendig. Se artikkel 5 “Varighet og oppsigelse” for mer informasjon om mulige konsekvenser.

4. Hver sluttbruker godtar vilkårene og betingelsene for vår applikasjon ved registrering, som kommunisert av BRIGHTANALYTICS. Lisensinnehaveren er forpliktet til å informere sluttbrukeren om eventuelle relevante bestemmelser i lisensavtalen mellom BRIGHTANALYTICS og lisenstaker, inkludert omfanget av den og den nødvendige samsvar. BRIGHTANALYTICS kan foreta handlinger med hensyn til både lisenstaker og sluttbruker på grunn av manglende overholdelse.

3.2 Krav til Applikasjon, maskinvare og kunnskap.
5. Det er sluttbrukerens eget ansvar å ta alle nødvendige tiltak som muliggjør retten til å bruke applikasjonen. Applikasjonen er kun fullt funksjonell og effektiv hvis sluttbrukeren leverer nødvendig og forhåndsspesifisert maskinvare, (nettleser) applikasjon og telekommunikasjonsfasiliteter. Det er innenfor sluttbrukerens ansvar å sikre at utstyret og applikasjonen som brukes oppfyller systemkravene som klart kommunisert av BRIGHTANALYTICS. Sluttbrukeren forblir ansvarlig for å gi tilstrekkelig beskyttelse av sin maskinvare, (nettleser)applikasjon og telekommunikasjonsfasiliteter mot virus, datakriminalitet og ulovlig bruk av tredjeparter. BRIGHTANALYTICS påtar seg intet ansvar for dette.

6. Sluttbrukeren er ansvarlig for å ta hensyn til all informasjon om driften av vår applikasjon ved tidligere bruk. BRIGHTANALYTICS kan ikke holdes ansvarlig for mangel på tilgjengelighet på grunn av upassende oppførsel fra sluttbrukerens side.

3.3 Begrensninger for bruk av applikasjonen.
7. Sluttbrukeren har kun lov til å bruke applikasjonen til de opprinnelig tiltenkte formålene, som beskrevet av BRIGHTANALYTICS i tilleggsdokumentasjonen. Sluttbrukeren har ingen rett til å bruke applikasjonen til andre formål enn beskrevet i denne avtalen og den medfølgende informasjonen. Det er lisensinnehaverens ansvar å sørge for at applikasjonen er egnet for den tiltenkte bruken.

8. Sluttbrukeren har ikke lov til å bruke applikasjonen for handlinger og atferd som er i strid med gjeldende lovbestemmelser, moral eller offentlig orden, rettighetene til tredjeparter og bestemmelsene i denne avtalen. Disse inkluderer blant annet, men ikke utelukkende, følgende handlinger og atferd:

Bruk applikasjonen i løpet av kriminelle eller uredelige aktiviteter;
Bruk applikasjonen for uautorisert nettskraping, spamming (sende store mengder e-post med samme innhold og/eller poste meldinger med lignende innhold i et stort antall nyhetsgrupper på Internett);
Bruk applikasjonen for uautoriserte eller uønskede brudd på datasystemer, inkludert hacking og lignende uautoriserte handlinger.
Bruke applikasjonen i løpet av en krenkelse av opphavsrettsbeskyttede verk eller på annen måte handle i strid med tredjeparts immaterielle rettigheter;
Bruk applikasjonen for distribusjon av ulovlig og/eller kriminell informasjon, inkludert rasistiske uttrykk, barnepornografi, kriminell handel og fornærmelse;
9. Vår applikasjon gir sluttbrukere muligheten til å laste opp innhold. BRIGHTANALYTICS forventer at denne muligheten kun vil bli brukt på en nyttig og hensiktsmessig måte. Det er uansett ikke tillatt å laste opp følgende innhold på applikasjonen:

Enhver form for innhold som kan anses å være upassende eller ulovlig på grunn av dets ulovlige, ulovlige, skadelige, fornærmende, villedende, truende, obskøne, pornografiske, støtende eller rasistiske og/eller mer generelt fordi det er i konflikt med den offentlige moralen. eller den offentlige orden. Dette innholdet trenger ikke nødvendigvis å være i konflikt med gjeldende lov eller rettighetene til tredjeparter for å bli ansett som upassende.
Innhold som bryter med immaterielle rettigheter og portrettrettigheter til andre brukere og/eller tredjeparter.
Innhold som er et resultat av, refererer til og/eller oppmuntrer til handling av en straffbart sanksjonert lovbrudd.
Innhold som kan forårsake eller forårsake skade på andre brukere. Spredningen av skadelige applikasjoner som datavirus, skadelig programvare, ormer, trojanere og cancelbots faller under dette.
Spredning av uønskede og/eller noen form for kommersielle meldinger gjennom nettstedet, inkludert søppelpost, spam og kjedebrev.
10. BRIGHTANALYTICS forbeholder seg retten til å ta alle rimelige og hensiktsmessige tiltak dersom sluttbrukeren bryter disse vilkårene og betingelsene eller noen kjente forpliktelser, gjeldende lovgivning, rettighetene til tredjeparter eller generelt akseptert Internett-kodeks. BRIGHTANALYTICS har en bred valgmargin når det gjelder å iverksette straffe- og avhjelpende tiltak og omfanget av dette tiltaket, for eksempel en midlertidig eller permanent begrensning av tilgang til visse funksjoner. Tiltak kan iverksettes uten forvarsel og/eller forhåndsvarsel.

3.4 Overdreven bruk.
11. Sluttbrukeren må avstå fra all bruk som er vesentlig høyere enn bruken av en gjennomsnittlig sluttbruker av vår applikasjon og tilleggstjenester, såkalt overdreven bruk. Dette gitt risikoen for skadelig nettverks- eller systemoverbelastning av applikasjonen og tjenestene våre. BRIGHTANALYTICS vil i tilfelle overdreven bruk informere sluttbrukeren om hans oppførsel og forplikte seg til å ta de nødvendige skritt for å redusere bruken. Partene må inngå mekling for å finne en løsning etter skriftlig anmodning fra BRIGHTANALYTICS, dersom overbelastningen er av strukturell karakter. BRIGHTANALYTICS forbeholder seg retten til å suspendere sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene og betingelsene slik at kvalitetsbruken til andre lisenshavere er garantert.

4 LISENSAVGIFT OG BETALING

4.1 Lisensavgiften
1. Lisensavgiftene for applikasjonen som en tjeneste som lisensinnehaveren kjøper under denne avtalen, vil bli identifisert i kjøpsavtalen og/eller som angitt på nettstedet vårt. Ytterligere tjenester tilbys på forespørsel fra lisensinnehaveren. Alle gebyrer presenteres eksklusive moms og/eller andre skatter og avgifter. Alle avgifter presenteres i EURO og skal også betales i EURO.

2. BRIGHTANALYTICS kan når som helst justere gjeldende avgifter og satser. Lisensinnehaveren vil bli informert om eventuelle prisendringer innen minst 30 dager før gjennomgangen. Revisjonen er kun mulig under en tjenesteavtale med en bindingstid hvorav minst tolv (12) måneder har gått siden oppstart eller siden siste revisjon. Lisensinnehaveren anses å godta justeringen med mindre Lisensinnehaveren sier opp avtalen ved rekommandert brev senest til tretti (30) dager etter ikrafttredelsen av de nye satsene. En gjennomgang basert på konsumprisindeksen anses ikke som en prisjustering i denne klausulens forstand.

3. De gjeldende gebyrene og satsene skal være gjenstand for en årlig automatisk indeksering på grunnlag av Agoria-indeksen, i samsvar med artikkel 57 i loven av 30. mars 1976. Beregningen gjøres i henhold til formelen:

Å bli forstått som:

‘P new’ = De nye tilpassede gjeldende prisene eller prisene;
‘P old’ = Prisene eller prisene som gjelder på tidspunktet for signering av avtalen;
‘Agoria new’ = Referanselønnskostnaden på tidspunktet for Pnew.
‘Agoria old’ = Referanselønnskostnaden på tidspunktet for Pold.
Referanselønnskostnad: Som publisert av Agoria, sektor Gent (kategori +10 ansatte)
4.2 Betalingen.
4. Alle våre fakturaer skal betales til kontonummer FINTRO: BE16 1430 9027 5274, med mindre annet er angitt på fakturaen. Ved mangelfull betaling på forfall, belastes en rente på 1 % per år i kombinasjon med en erstatning for skader satt til 10 % av fakturert beløp, med et absolutt minimum på €125. Disse kompensasjonene forfaller automatisk og uten krav om et rekommandert brev. BRIGHTANALYTICS forbeholder seg retten til å kreve erstatning for andre skader på grunn av denne mangelfulle betalingen.

5. Lisensinnehaveren må angi sine klager angående fakturaer mot BRIGHTANALYTICS skriftlig og innen ti dager etter mottak av fakturaen. Den skriftlige meldingen skal angi fakturadato, fakturanummer og en detaljert beskrivelse av klagen.

6. En mangel ved betaling anses som en tungtveiende mangel på en eller flere vesentlige forpliktelser i denne avtalen, som diskutert i artikkel 5.2 i denne avtalen.

5 VARIGHET OG OPPSIGELSE.

1. Denne avtalen trer i kraft fra datoen for undertegning av begge parter. Lisensen gitt av denne avtalen er gyldig i en fast periode som angitt av lisensinnehaveren, fra det øyeblikket applikasjonen aktiveres. Hver part har rett til å si opp avtalen ved utløpet av hver periode. Parten som ønsker å si opp avtalen må gi beskjed til den annen part minst en måned før utløpet ved rekommandert brev. Avtalen vil automatisk forlenges med en ny periode lik den opprinnelige perioden, ved slutten av hver lisensperiode i fravær av en forsvarlig oppsigelse.

2. Hver av partene kan når som helst, midlertidig eller umiddelbart, suspendere eller avslutte gjennomføringen av denne avtalen dersom den parten står overfor en tungtveiende mangel på en eller flere vesentlige forpliktelser i denne avtalen som kan tilskrives den andre parten. Det kreves en forhåndsvarsling via rekommandert brev, og dermed gi den andre parten en rimelig frist for å overholde sine forpliktelser, dersom en slik tidsramme fortsatt er nyttig. Hevingen skal ikke berøre de øvrige rettighetene til den part som sier opp avtalen, herunder retten til å kreve erstatning for skader påført som følge av mislighold av forpliktelsene.

3. Hver av partene har rett til å si opp lisensavtalen umiddelbart ensidig og uten videre dersom en av partene ikke lenger oppfyller kravene i lisensavtalen i en periode på to måneder eller mer på grunn av en situasjon med konkurs eller gjeldsordning . Den klagende part må gi den misligholdende parten beskjed i rekommandert brev om bruken. Begge parter forblir forpliktet til å oppfylle alle sine forpliktelser inntil brevet er mottatt.

4. Oppsigelsen av avtalen innebærer at Sluttbrukeren ikke lenger har tilgang til Applikasjonen og hans innhold. Deaktivering av en brukerkonto innebærer ikke automatisk at kontoen og det relevante innholdet fjernes umiddelbart og ugjenkallelig. BRIGHTANALYTICS påtar seg løftet om ikke å fjerne dette innholdet i minst femten (15) kalenderdager etter deaktiveringen.

5. Lisensinnehaveren har ikke rett til refusjon av beløpet som allerede er betalt for de resterende månedene av den opprinnelige avtalens gyldighetstid dersom denne lisensavtalen opphører før forfallsdatoen, uansett årsak.

6 IMMATERIELL EIENDOM.

1. BRIGHTANALYTICS og/eller hans lisensgivere og leverandører beholder alle immaterielle rettigheter med hensyn til Applikasjonen og all tilhørende utvikling. Disse immaterielle rettighetene refererer til opphavsretten, applikasjons- og databasebeskyttelsesrettighetene som definert under den belgiske opphavsrettsloven av 30. juni 1994, den belgiske applikasjonsbeskyttelsesloven av 30. juni 1994 og den belgiske databasebeskyttelsesloven av 31. august 1998 med hensyn til applikasjonen og alt forberedende arbeid og annet materiale som brukes i utviklingen og leveringen av applikasjonen.

2. Det er absolutt ingen overføring av immaterielle rettigheter under denne avtalen. Lisensinnehaveren bør til enhver tid være klar over disse immaterielle rettighetene og bør derfor avstå fra brudd da de kan føre til hans ansvar. Lisensinnehaveren har ikke lov til å fjerne, endre eller skjule noen referanser som indikerer de immaterielle rettighetene til BRIGHTANALYTICS.

3. Ved å laste opp innhold på applikasjonen vår, gir sluttbrukeren BRIGHTANALYTICS en ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri og verdensomspennende lisens til å bruke, reprodusere, behandle og kommunisere dette innholdet til tredjeparter i den grad dette er nødvendig for riktig funksjon av applikasjonen. Denne lisensen er ikke tidsbegrenset. Denne lisensen gjelder alle typer immaterielle rettigheter involvert. Lisensen er nødvendig for å garantere riktig teknisk og funksjonell drift av plattformen vår, og bruken av denne lisensen er begrenset til dette formålet.

7 ANSVAR.

1. BRIGHTANALYTICS er kun ansvarlig for større eller gjentatte mindre kontraktsmessige og/eller ikke-kontraktuelle brudd på ham, inkludert enhver garantiforpliktelse, forårsaket av utførelsen av forpliktelsene i henhold til denne avtalen. Dette ansvaret er begrenset til direkte skader som følge av bruddet. Ansvaret til BRIGHTANALYTICS kan aldri overstige det totale beløpet av lisensavgifter som faktisk er fakturert under denne avtalen i løpet av tre (3) måneder før bruddet, og er uansett begrenset til et absolutt maksimum på € 1000.

2. BRIGHTANALYTICS er ikke ansvarlig for skader i forbindelse med, eller som oppstår som følge av:

Svikt på grunn av uaktsomhet, mangel på kunnskap, feil bruk eller unnlatelse av sluttbrukeren i å følge instruksjonene fra BRIGHTANALYTICS;
Ethvert brudd på lisensinnehaverens eller sluttbrukerens forpliktelser under denne lisensen;
Tilstedeværelsen av virus på systemet eller via Internett eller levert nedlastede data eller applikasjon.
3. BRIGHTANALYTICS er ikke ansvarlig for indirekte skader. Indirekte skader må forstås som enhver form for følgeskader, som tapt fortjeneste, økonomisk eller kommersielt tap, økte samlede kostnader, økte personalkostnader, skader på grunn av tap av kunder og lignende skader. Denne listen er ikke uttømmende. BRIGHTANALYTICS er ikke ansvarlig for skader på grunn av ødeleggelse og/eller tap av data og/eller dokumenter. Ovennevnte restriksjoner er ikke gyldige i tilfelle svindel eller forsettlig oppførsel.

4. Eventuelle krav angående ansvar må meldes til BRIGHTANALYTICS innen to (2) uker etter at skaden har oppstått. En svikt i varslingen vil etterlate kravet uten resultat.

5. Begge parter må beskytte hverandre mot eventuelle tredjepartskrav som oppstår i utførelsen av avtalen dersom disse bruddene ikke kan tilskrives den andre parten. Denne bevaringsplikten inkluderer plikten til å informere og iverksette alle nødvendige tiltak for å avkrefte krav, men også holde skadesløs som følge av kravet.

6. Sluttbrukeren vil holde BRIGHTANALYTICS skadesløs mot alle kostnader, utgifter, tap og krav som er fremsatt mot BRIGHTANALYTICS som følge av eventuelle brudd på en tredjeparts immaterielle rettigheter som oppstår fra sluttbrukerens uautoriserte bruk av applikasjonen under denne Avtale.

8 FORCE MAJEURE.

1. BRIGHTANALYTICS er ikke forpliktet til å oppfylle sine forpliktelser i tilfelle force majeure. Force majeure gjelder enhver situasjon der gjennomføringen av denne avtalen, helt eller delvis, forhindres på grunn av en situasjon som tidligere var uforutsigbar eller, hvis forutsigbar, uoverkommelig. I så fall skal alle forpliktelser til BRIGHTANALYTICS som oppstår fra denne avtalen suspenderes helt eller delvis så lenge force majeure-situasjonen varer. BRIGHTANALYTICS er ikke ansvarlig for eventuelle skader på grunn av force majeure.

2. Hver av partene har rett til å si opp denne avtalen umiddelbart, ensidig og uten videre ved hjelp av et rekommandert brev, dersom force majeure er av permanent karakter eller vedvarer i mer enn nitti (90) dager.

9 PERSONVERN.

1. BRIGHTANALYTICS samler inn personlig informasjon i utførelsen av denne avtalen. Lisensinnehaveren gir herved uttrykkelig sitt samtykke til å behandle personopplysningene som samles inn under kjøpet og/eller aktiveringen av Applikasjonen. BRIGHTANALYTICS vil kun behandle denne personlige informasjonen for levering av applikasjonen og tilleggstjenester. BRIGHTANALYTICS har rett til å bruke denne informasjonen til intern bruk, inkludert spredning av egen kommersiell og ikke-kommersiell kommunikasjon. Ingen personlig informasjon overføres til tredjeparter, bortsett fra i tilfellene som er tillatt ved lov eller hvis BRIGHTANALYTICS er forpliktet av rettskjennelse. Hver handling for behandling av personopplysninger skal være i samsvar med gjeldende lovbestemmelser (belgisk lov om beskyttelse av personvernet av 8. desember 1992, heretter kalt “Personvernloven”).

2. Lisensinnehaveren er kvalifisert som behandlingsansvarlig i henhold til personvernloven fordi han (indirekte) behandler personopplysninger ved hjelp av Applikasjonen. Lisensinnehaveren bestemmer dataene som skal behandles via applikasjonen, og disse dataene kan inkludere tredjeparts personopplysninger. Lisensinnehaveren er følgelig ansvarlig for lovligheten av behandlingen av disse personopplysningene. BRIGHTANALYTICS er en ren databehandler med hensyn til behandlingsoperasjonene som beskrevet i denne klausulen.

3. Lisensinnehaveren har en juridisk rett til å få tilgang til eller foreta retting av personopplysninger, i henhold til personvernloven. Videre har lisensinnehaveren rett til å motsette seg bruken av hans personlige opplysninger til direkte markedsføringsformål. I begge tilfeller må lisensinnehaveren utøve sin rett via en skriftlig, datert og signert forespørsel rettet til BRIGHTANALYTICS sammen med et identitetsbevis (kopi av identitetskort). BRIGHTANALYTICS forplikter seg til å handle innen fem (5) virkedager etter forespørselen din.

10 DIVERSE BESTEMMELSER.

1. Ikke å kreve en rettighet av en av partene i henhold til denne avtalen til tross for kvalifisering, utgjør ikke en fraskrivelse av rettigheter.

2. Den belgiske loven gjelder eksklusivt for denne avtalen. Anvendeligheten av Wien-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig utelukket. Alle tvister som oppstår fra denne avtalen og de relaterte avtalene vil bli sendt til den kompetente domstolen i distriktet der BRIGHTANALYTICS er etablert. Partene er forpliktet til å løse tvister så mye som mulig i gjensidig samtykke.

3. BRIGHTANALYTICS kan når som helst overføre rettighetene og forpliktelsene under denne avtalen til en tredjepart. Denne tredjeparten vil være den eneste og fulle ansvarlige for den videre implementeringen av avtalen. Dette kan gjøres uten samtykke fra lisensinnehaveren og sluttbrukerne, og uten å gi opphav til noen kompensasjon.