Personvernerklæring

Personvernerklæring BrightAnalytics

Registrering og bruk av applikasjonen BrightAnalytics innebærer innsamling og behandling av personopplysninger. Begrepet personopplysninger består av data som gjør at vi kan identifisere en fysisk person, enten direkte eller indirekte og uavhengig av om dette gjøres.

Den gjeldende personvernlovgivningen, og mer spesielt den belgiske loven av 8. desember 1992 om beskyttelse av personvernet (Personvernloven), vurderer strenge vilkår for innsamling og behandling av personopplysninger. Denne personvernerklæringen utgjør en implementering av informasjonsforpliktelsene i artikkel 9 personvernloven.

Vi antar at hver lisenstaker er klar over og eksplisitt aksepterer anvendelsen av denne personvernerklæringen ved hans bruk av applikasjonen og våre tjenester.

Våre retningslinjer for personvern kan bli gjenstand for fremtidige justeringer og endringer, noe som vil bli tydeliggjort via personvernerklæringen. Det er opp til lisensinnehaveren å ta hensyn til dette dokumentet. Alle vesentlige endringer vil alltid bli tydelig kommunisert.

1 Hvem er ansvarlig for databehandlingen?

Personvernloven skiller mellom en «databehandler» og en «databehandler». Skillet er ganske viktig for å unngå uklarheter om ansvar.

1.1 Behandlingsansvarlig.

Behandlingsansvarlig er enhver fysisk person og/eller juridisk enhet som bestemmer formålene og midlene (juridiske og tekniske) for behandlingen av personopplysninger. Denne bestemmelsen kan gjøres alene eller sammen med andre. Vi bestemmer to behandlingsansvarlige:

BRIGHTANALYTICS BV (Referert til som «BRIGHTANALYTICS»)
Bruggesteenweg 311A / 2.2
8830 HOOGLEDE
Belgia
Bedriftsnummer BTW BE-0555.899.773.
Tlf.: +32 (0)51 43 74 70
E-post: hello@brightanalytics.eu

BRIGHTANALYTICS har kun et ansvar som behandlingsansvarlig med hensyn til personopplysningene som er omtalt i artikkel 2 i personvernerklæringen.

LISENSTAKER: Lisensinnehaveren er kvalifisert som datakontrollør i henhold til personvernloven fordi han (indirekte) behandler personopplysninger til sine klienter og tredjeparter ved hjelp av vår applikasjon. Lisensinnehaveren bestemmer dataene som skal behandles via vår applikasjon, og disse dataene kan inkludere tredjeparts personopplysninger. Lisensinnehaveren er følgelig ansvarlig for lovlig behandling av personopplysningene.

Sameksistensen av flere behandlingsansvarlige forhindrer ikke det eksklusive ansvaret til kun én behandlingsansvarlig for en ansvarlig mangel. I dette tilfellet er den ansvarlige behandlingsansvarlige forpliktet til å holde andre behandlingsansvarlige(e) skadesløs mot alle krav fra tredjeparter som kan stilles på grunn av brudd på lov om beskyttelse av personopplysninger og/eller annen lovgivning om behandling av personopplysninger som ikke kan tilskrives denne behandlingsansvarlige.

1.2 Databehandleren.

Databehandleren er en fysisk person eller juridiske personer som behandler personopplysningene på vegne av den behandlingsansvarlige. Personene som under direkte myndighet fra den behandlingsansvarlige har fullmakt til å behandle opplysningene faller ikke inn under denne kategorien.

Behandlingsansvarlig har nøye utvalgt disse databehandlerne. De utvalgte prosessorene tilbyr spesielt alle tilstrekkelige garantier med hensyn til tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak angående behandlingen av dine personopplysninger. De tilfredsstiller også alle de andre kravene i artikkel 16, §1 personvernloven.

Kontrolløren er ikke ansvarlig for tap eller korrupsjon av personopplysninger, identitetstyveri, datatyveri, virus eller trojanere, SQL-injeksjoner eller andre angrep på datasystemer eller nettskyportaler. Behandlerne har opparbeidet seg faglig ekspertise på sitt domene og bestemmer derfor på en autonom måte over den mest teknisk hensiktsmessige applikasjonen for å behandle dataene. Den behandlingsansvarlige forventes ikke å ha samme kompetanse og spesialitet.

BRIGHTANALYTICS er kun utpekt som databehandler for databehandlingen under lisensinnehaverens ansvar som behandlingsansvarlig via vår applikasjon.

2 Til hvilke formål behandler vi dataene?

behandler personopplysningene dine for ett overordnet mål: vi ønsker å tilby sluttbrukeren en sikker, effektiv og personlig brukeropplevelse av applikasjonen vår og dens relaterte tjenester. Innsamlingen av personopplysninger skal være mer omfattende ettersom sluttbrukeren aktivt bruker Applikasjonen og sin bruk av enkelte tjenester.

BRIGHTANALYTICS vil kun behandle dine personopplysninger for de neste (interne) formålene:

Gi brukeren tilgang til sin brukerkonto.
Tilby og forbedre våre personlige og generelle tjenester; for eksempel levering av informasjon, nyhetsbrev og tilbud som er nyttige eller nødvendige for sluttbrukeren; levering av støtte og anskaffelse og behandling av brukeranmeldelser.
Oppdaging av og beskyttelse mot svindel, feil og kriminell atferd
Personopplysningene behandles for intern bruk i BRIGHTANALYTICS. Dataene brukes ikke til ekstern analyse uten anonymisering. Dataene vil ikke bli gitt eller utlevert til tredjeparter, med mindre;

Det innhentes et eksplisitt samtykke fra den registrerte;
Overdragelsen er nødvendig for gjennomføring av avtalen. Dette vil være tilfelle med ansatte, ansatte, agenter, underleverandører, leverandører osv. ;
Overføringen er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av lisensinnehaverens interesser mellom behandlingsansvarlig og en tredjepart som er inngått eller skal avsluttes. For eksempel i forbindelse med svindel;
BRIGHTANALYTICS samler inn personopplysningene via:

2.1 Via brukerregistreringen.

Bruk av applikasjonen krever registrering av en unik brukerkonto. BRIGHTANALYTICS vil samle inn alle dataene som trengs for de personlige tjenestene som kjønn, alder, profesjonelle jobber og aktiviteter, demografi som noen viktig kontaktinformasjon som adresse, e-postadresse, telefon- og faksnummer, stillingstittel (om nødvendig) ved registrering.

BRIGHTANALYTICS samler under ingen omstendigheter inn sensitive personopplysninger om sluttbrukeren, slik som informasjon om din rase, politiske meninger, helse, religiøs og annen tro, seksuell legning og lignende.

2.2 Via ulike tekniske midler.

I tillegg samler vi inn og behandler personopplysninger for å garantere sluttbrukeren riktig teknisk drift av applikasjonen. Applikasjonen bruker ulike midler for å optimalisere brukeropplevelsen og for å oppdage eventuelle (tekniske) feil;

  • Informasjonskapsler
    Denne informasjonen lar oss gjenkjenne sluttbrukeren og dermed utnytte applikasjonsfunksjonene effektivt. For ytterligere avklaring om våre informasjonskapsler, henviser vi deg til våre retningslinjer for informasjonskapsler ;
  • Logginformasjon;
    Denne informasjonen lar oss gjenkjenne IP-adressen og ulike kommunikasjonsdata;
  • Informasjon med hensyn til brukt maskinvare, programvare og nettverk;
  • Informasjon om lokal lagring.

Applikasjonen samler også inn anonyme data; disse er tekniske data som kun brukes til interne formål for å analysere sluttbrukerens navigasjon på applikasjonen. Slike data faller utenfor omfanget av personvernerklæringen da dette ikke tillater identifikasjon av en fysisk person.

2.3 Behandler vi personopplysninger utenfor EU?

BRIGHTANALYTICS er et belgisk selskap. Det er likevel mulig at personopplysninger behandles eller overføres til land utenfor EU. I henhold til artikkel 21 i personvernloven kan personopplysninger bare overføres til land som sikrer det samme tilstrekkelige beskyttelsesnivået, og der samme eller lignende bestemmelser overholdes i henhold til personvernloven. Dette inkluderer en undersøkelse fra sak til sak av kriterier som land, varighet på overføring og lagring, type data og mål.

BRIGHTANALYTICS garanterer at ingen dataoverføring til tredjeland vil fortsette uten å ha tatt de nødvendige tiltakene for å tilfredsstille beskyttelseskravene til det belgiske personvernet. Denne overføringen vil bare skje på grunnlag av en av grunnene oppført i artikkel 2.

3 Lagrer vi noen stedsdata?

De analytiske dataene til applikasjonen vår viser faktisk stedsdata. BRIGHTANALYTICS er i stand til å bestemme og vise en (antatt) plassering på et kart, basert på denne informasjonen. Disse indikasjonene (basert på en IP-adresse) er imidlertid alt annet enn presise, og langt fra tilstrekkelige til å identifisere din nøyaktige plassering.

BRIGHTANALYTICS bruker ikke disse posisjonsdataene til å identifisere brukere, men bare for å sikre jevn teknisk drift av applikasjonen vår.

4 Mine rettigheter som registrert?

4.1 Garantien for en legitim og pålitelig behandling av personopplysningene

Hver enkelt registrert kan være trygg på at hans personopplysninger vil bli behandlet på en rettferdig og lovlig måte. Dette betyr at opplysningene kun vil bli behandlet for ovennevnte eksplisitte og legitime formål. BRIGHTANALYTICS sikrer også at personopplysningene alltid er tilstrekkelige, relevante og ikke overdrevne i forhold til formålene de behandles for. Vi lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn absolutt nødvendig. Vi holder imidlertid en oversikt over dataene dine, så lenge kontoen din er aktiv eller når dine personlige data er nødvendige for å tilby deg en tjeneste.

BRIGHTANALYTICS har tatt alle tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som garanterer den registrerte en sikker behandling av personopplysninger. Disse sikkerhetstiltakene er i samsvar med arten av dataene og de potensielle risikoene.

BRIGHTANALYTICS har redusert risikoen for utilsiktet eller uautorisert ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring av, tilgang til og annen uautorisert behandling til et minimum. Dette betyr ikke at all risiko er utelukket. BRIGHTANALYTICS vil umiddelbart iverksette alle mulige tiltak for å begrense skade eller tyveri til et minimum i tilfelle et sikkerhetsbrudd.

4.2 Rett til å protestere

Hver registrert kan motsette seg behandlingen av personopplysningene hans. Denne retten til å protestere eksisterer bare dersom det er tilstrekkelig legitime og tungtveiende grunner knyttet til hans spesielle situasjon. Unntakene gitt i personvernloven gjelder også for denne innsigelsesretten.

Den registrerte kan når som helst, gratis og uten videre motsette seg den foreslåtte behandlingen av dine personopplysninger dersom disse dataene ble innhentet for direkte markedsføring.

Den registrerte har også rett til å få fjerning og/eller forbud mot bruk av alle dine personopplysninger som er innhentet og som er ufullstendige eller irrelevante, sett ut fra formålet med behandlingen. Dette gjelder også for alle personopplysninger som registrering, avsløring og oppbevaring er forbudt, eller personopplysninger bevart etter utløpet av den autoriserte perioden. Denne retten kan brukes når som helst, gratis og uten ytterligere begrunnelse.

Den registrerte skal utøve denne retten gjennom en signert, skriftlig forespørsel til BRIGHTANALYTICS, per post eller e-post til hello@brightanalytics.eu. BRIGHTANALYTICS iverksetter passende tiltak etter en forespørsel innen 15 dager.

4.3 Rett til innsyn

Hvert registrert som beviser sin identitet har rett til tilgang til all informasjon om behandlingen av personopplysningene hans av BRIGHTANALYTICS, som definert i personvernloven. Dette inkluderer informasjon om formålene med behandlingen, kategoriene av informasjon som behandles og relaterer kategoriene av mottakere som dataene er gitt til. Denne personvernerklæringen er en første indikasjon.

Den registrerte skal utøve denne retten gjennom en signert, skriftlig forespørsel til BRIGHTANALYTICS, per post eller e-post til hello@brightanalytics.eu. BRIGHTANALYTICS iverksetter passende tiltak etter en forespørsel innen 15 dager.

4.4 Rett til å korrigere

BRIGHTANALYTICS legger stor vekt på en nøyaktig datainnsamling. Unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger kan derfor alltid forbedres eller til og med slettes.

For det er umulig for oss å være kontinuerlig oppmerksomme på eventuelle feil, ufullstendigheter eller usannheter i dine personopplysninger, det er opp til deg som bruker å rapportere unøyaktigheter eller utelatelser og foreta nødvendige justeringer angående registreringsdetaljer.

Hvis dine personlige handlinger ikke virker nok, kan du gjerne kontakte oss ved å bruke en signert, skriftlig forespørsel rettet via hello@brightanalytics.eu. BRIGHTANALYTICS utfører de nødvendige handlingene innen 15 dager ved å legge til, korrigere eller slette personopplysningene. Fjerningen er hovedsakelig knyttet til synligheten, så det er mulig at de slettede personopplysningene forblir midlertidig lagret.